ALGEMENE VOORWAARDEN JOT’M

 

Artikel 1          Definities

 1. Jot’m, gevestigd te Bavel, KvK-nummer 69947236, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


Artikel 2          Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.


Artikel 3          Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30
 2. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een opdracht, zonder opgaaf van reden, te weigeren.
 3. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Wanneer blijkt dat werkzaamheden buiten het afgesproken tarief of overeengekomen werkzaamheden vallen, zal dit tijdig kenbaar worden gemaakt aan opdrachtgever en een aanvullende offerte worden uitgebracht.


Artikel 4         
Tarieven en betalingen            

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De vermelde uurtarieven zijn exclusief btw en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reiskosten en aanschafkosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 3. 3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil en op maat gemaakt voor het project van opdrachtgever, afhankelijk van de duur van het project en de aard van de werkzaamheden. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen jaarlijks per 1 januari, of wanneer omstandigheden dit vergen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever wordt per kalendermaand achteraf gefactureerd op basis van daadwerkelijk gemaakte uren, tegen het afgesproken uurtarief van opdrachtnemer.
 5. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen te zijn voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld.
 6. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 5          Informatieverstrekking
opdrachtgever en uitvoering overeenkomst 

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is, waaronder inloggegevens, tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 4. Opdrachtgever dient opdrachtnemer alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk worden geacht om de overeenkomst optimaal uit te voeren.
 5. Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is vrij om de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren en is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
 1. Opdrachtnemer is niet gehouden werkzaamheden uit te voeren welke in strijd zijn met haar professionaliteit, een recht van derden of een wettelijke plicht.
 2. Opdrachten waar een deadline aan verbonden zit dienen binnen een redelijke periode aangeboden te worden. Het dient te allen tijde aannemelijk te zijn dat de gegeven termijnen haalbaar zijn. Beoordeling hiervan ligt geheel bij opdrachtnemer.


Artikel
6          Wijziging en annulering van de overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de facturen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft opdrachtnemer het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Een verlate levering kan niet aan opdrachtnemer worden tegengeworpen.
  4. Annulering van de overeenkomst door opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Indien de overeenkomst wordt ontbonden voor aanvang van de werkzaamheden is opdrachtnemer gerechtigd een schadevergoeding te vorderen in lijn met de omvang van de opdracht en gemaakte afspraken. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de overeenkomst wordt 50% van de geoffreerde kosten in rekening gebracht.
  5. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden wanneer de werkzaamheden zijn aangevangen, dient hierbij een opzegtermijn van 1 maand in acht te worden gehouden en zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever voor de tot dan toe geleverde werkzaamheden onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 50% van de begrote opdrachtwaarde.
  6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt ontbonden door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.


Artikel 7          Overmacht

 1. In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever opgeschort zo lang opdrachtnemer niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

 

Artikel 8          Aansprakelijkheid schade

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
 4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de overeenkomst.
 5. Opdrachtgever is gehouden te allen tijde back-ups te maken. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor dataverlies.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor problemen met een hostingmaatschappij of plugins, ook wanneer deze partijen door opdrachtnemer zijn geadviseerd.
 7. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd danwel het bedrag dat door opdrachtnemer in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
 8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde werkzaamheden.

 

Artikel 9          Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over facturen en/of de verrichte werkzaamheden en geleverde diensten binnen een week na oplevering kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer streeft ernaar binnen 2 kalenderdagen op klachten te reageren.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.


Artikel 1
0         Intellectueel eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie, offertes, en overige resultaten uit geleverde werkzaamheden.
 2. De genoemde intellectuele rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt dan vooraf is overeen gekomen.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht gemaakte werk te gebruiken voor PR doeleinden.
 4. Opdrachtgever komt een publicatierecht toe na volledige betaling. Opdrachtgever is niet gerechtigd het aangeleverd materiaal te gebruiken voor andere doeleinden dan overeengekomen.
  5. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd materiaal te (laten) bewerken.
 5. Opdrachtnemer blijft eigenaar van de content, broncode, design en software, tenzij anders is vermeld. Opdrachtgever komt enkel een gebruiksrecht toe.


Artikel 11         Bijzondere bepalingen
 

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Doordat sommige diensten van opdrachtnemer online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
 3. Het is niet toegestaan om door opdrachtnemer ter beschikking gestelde diensten te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden en openbare orde. Hieronder valt onder andere, maar niet uitsluitend, spamming, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging en hacken.

Artikel 12         Geschilbeslechting 

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.